เว็บบอร์ดฅนรักน้อง ข่าวสาร เชิญร่วมจองชุดวอร์และกระเป๋าเป้ เพื่อน้องๆ KRN#12
ผู้เขียน : OjoIma49หมูหลุม นะจ๊ะ   หัวข้อ : เชิญร่วมจองชุดวอร์และกระเป๋าเป้ เพื่อน้องๆ KRN#12อ่าน 4659 / ความคิดเห็น 4
รูปประจำตัว
OjoIma49หมูหลุม นะจ๊ะ
  • 20 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 22 กันยายน 2555
รูปไอคอน
หัวข้อ : เชิญร่วมจองชุดวอร์และกระเป๋าเป้ เพื่อน้องๆ KRN#12
26/7/2557 11:24:00

 

 ขอเชิญเพื่อนๆ สมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน

ร่วมสั่งจองบริจาค ชุดวอร์ม ให้กับน้องน้อง และ กระเป๋าเป้ นักเรียน เพื่อมอบให้เด็กๆ

ในกิจกรรม ฅนรักน้องครั้งที่ 12 ศศช.ทีผะแหล่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

กิจกรรมจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-7 ธค 2557 ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

- ชุดวอร์ด ราคา ชุดละ 270 บาท

- กระเป๋าเป้นักเรียน ราคา ใบละ 150 บาท

 

ท่านสามารถสั่งจองและร่วมสบทบทุนไดที่

ธนาคารกสิกรไทย สาขานวนคร

เลขที่บัญชี 405-2709-463

ชื่อบัญชี นายชานนท์  หาพุธทา

 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

เว็บชมรม ภายใต้กระทู้นี้

เฟรสบุ๊ค ชมรมฅนรักน้อง ประเทศไทย

ไลน์ ชมรมฅนรักน้อง

 

"ต่อฝันเด็กไทย  ใส่ใจโรงเรียน"

ชมรมฅนรักน้อง


จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 4
1
รูปประจำตัว
OjoIma49หมูหลุม นะจ๊ะ
  • 20 กระทู้ที่เริ่มไว้
  • 22 กันยายน 2555
รูปไอคอน
ความคิดเห็น : 1
26/11/2557 17:12:00

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคกับทางชมรมฯ สรุปยอดครั้งที่ 1

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

 

คุณวัชราภรณ์ จำนงค์ศิลป์ 1,000
คุณสราวุธ ลีลาสินธุชัย 1,000
คุณสำเนา พูลเพิ่ม 810
คุณพนมพร วังเอี่ยมเสริมสุข 540
คุณธนภัทร สติมานนท์ 500
คุณกมลทิพย์ กิจวิถี 500
คุณสารภี เกษรบัว 1,800
คุณเบญจวรรณ ประสานเกษม 500
คุณอนุรักษณ์ ขำคม 500
คุณสุภัทร์ทรา ชนัสรัมย์ 500
คุณศราวุฒิ พลเดชา 500
คุณภัคนันท์พร รุ่งสันเทียะกุลเดช 1,000
คุณพรทิพย์ ฝาดสูงเนิน 1,000
คุณวิภาวดี คำแพงตา 1,000
คุณรุจิรา ราชฤทธิ์ 1,000
คุณธีรเทพ ผางดี 1,000
คุณชนานันท์ สุทธิโส 1,000
คุณกาญจนา บุบผามะตานัง 500
คุณลำไพ หว้านเครือ 1,000
คุณวาสนา ดีเรือง 2,500
คุณพัชระ ประยูรเพชร 500
คุณศรญา มะอินทร์ 500
คุณสร้อยสุดา ปัญญาดี 500
คุณมณีดา วิทาโน 1,000
คุณเสาวนีย์ สมีแจ้ง 500
คุณเกศนที น้อยปิ่น 500
คุณอัมพร สุดสงวน 10,000
คุณสมฤดี ปรีดาพิทักษ์กุล 1,500
คุณพงศ์วิสุทธิ์ นิสสัยเจริญ 1,000
คุณสาครินทร์ ไขศรี 500
คุณอารีย์ ไวยรัชพานิช 1,000
คุณธนา ศรชำนิ 500
คุณสุพจน์ ธิติธัญธวัช 1,000
คุณสุภาพ ศิลปคัมภีรภาพ 1,000
คุณวรพร ธีรชัยศุภกิจ 500
คุณอนรรฆมณี สุนทรนนท์ 1,000
คุณอังคนา วงศ์ศิริวรรณ 1,000
คุณปฎล สุขจิตต์ 2,000
คุณสุทธิพงศ์ ธัญญะพิเศษศักดิ์ 1,000
คุณเบญจมาศ ราตรี 1,000
คุณคมพันธ์ จินดาวัฒน์ 1,000
คุณปริศนา ปราการวิวัฒน์ 1,000
คุณวิภาวรรณ น้อยฉ่ำ 500
คุณสุริยะ พรตั้งจิตลิขิต 500
คุณสุเทพ สมะตะ 500
คุณดิตถมิต แก้วประดิษฐ 1,000
คุณนพพล พร้อมเที่ยงตรง 640
คุณพันธ์ศักดิ์ สายเสียง 1,000
คุณจิรัฏฐ์ เหรียญประยูร 500
คุณสมพัชร คงวิวัฒนากุล 1,000
คุณกรกฎ สุวรรณอัคระเดชา 500
คุณนิรินทร์ยา สุดตาชาติ 500
คุณสุจินันท์ ญาณะ 1,000
คุณเพ็ญฉาย ธรรมะ 500
คุณฤดีรัตน์ สืบวงศ์แพทย์ 500
คุณหนึ่งฤทัย รักเที่ยง 500
คุณกุลดา ศรีเมือง 500
คุณศรันยา เพ็งอ้น 500
คุณวัชชรินทร์ งามพึงพิศ 500
คุณปองพล ทวีมา 500
คุณชัยวัฒน์ ภารแผ้ว 500
คุณภูมิวิวัฒน์ พึ่งพันธ์ 500
คุณปิติ เล้าสกุล 1,000
คุณขวัญฤดี เขียวแสง 1,000
คุณอุมาพร หวองเจริญพานิช 2,000
ร้านจิวะเภสัช   500
คุณคมกฤช สีวะรา 1,000
คุณวัชระ ภู่ผ่าน 15,400
ปศศ.10   สถาบันพระปกเกล้า   40,000
คุณจันทร์ติ๊บ เครือคำอ้าย 540
คุณณัฐฐิกา วารีรินสิริ 810
คุณวรารัตน์ วัฒนะ 810
คุณธีรพรรณ คลองเงิน 1,000
คุณวราภรณ์ วัฒนะ 1,350
คุณศุภโชค วงศ์วนากุล 1,350
คุณสุภาภรณ์ วัฒนะ 1,350
คุณกันตภณ สุขประเสริฐ 1,350
คุณอนพัทย์ สิทธิเดชบริพัฒน์ 2,940
คุณกัณทิมา คุณาวงศ์ 500
คุณณัฐธยาน์ เจริญเจนธรรม 500
คุณณัฐหทัย สุบรรณณอยุธยา 540
คุณทัศนีย์ เตวิชพงศ์ 1,260
คุณทิพมณฑา เจริญอินทร์ 500
คุณสุชาติ เข้มแข็ง 3,000
คุณอุบลวรรณ ยัญญลักษณ์ 1,000
คุณสัตยา จันทนเทศ 1,000
คุณประภาพร เกินสกุล 300
คุณเพ็ญแข พลภักดี 2,000
ร้านคุณหญิง   840
คุณณัฐรินทร์ สุขเกษม 5,000
คุณณชาภัท คำคงสัตย์ 1,000
คุณธีรรัตน์ มุขดี 26,500
คุณศักดิ์ธิชัย พูลศิลป์ 1,000
คุณสมบูรณ์ ฟักกิ่ม 2,260
คุณอนุชิต มุขดี 2,500
ร.ต.(ญ)ชนิดาคงบุญมี และ สิบโทอภิชาติ  บัวส้ม   1,000
คุณวิศรุต  ขามโนนวัด และ ชนัดดาพรคำสิงห์   1,000
ฝ่ายขายและการตลาดบริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิลจำกัด   709
บริษัทสยามการไฟฟ้าลำปลายมาศจำกัด   2,000
หจก.ละม่อม เทวศิษฏิ์ อุดมภัณฑ์ แอนด์ ซัพพลาย   1,500
บริษัท แอดวานซ์ แมคคาทรอนิคส์ จำกัด   1,000
คุณดวงฤดี   โกลด์ซราเฟอร์และครอบครัว   2,100
พนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่   2,591
คุณอันน์ธนิต อัครภาสินธุ์ 500
คุณปุนน์ธภัทร ปาณบุณยวัฒน์ 500
คุณจิตศุภางค์ สาริกบุตร 2,000
คุณเกริก คงวัฒนานนท์ 1,000
คุณสมชาย พรรณอาราม 1,000
คุณทองใจ นิรงค์บุตร 2,000
คุณวุฒิพงศ์ รุจิเจริญสกุล 3,000
คุณอนิรุทธิ์ เรืองฤทธิ์ 2,000
คุณรติกร ทองกระสัน 1,000
คุณมนทิรา วัชรเสถียร 1,000
คุณอนวัชช์ โชติสุวรรณ์ 500
คุณศักดิ์ชาย พรมีศรี 1,000
คุณทรงพล เอกอุ่น 2,000
คุณณรงค์ ทองช่วย 2,000
คุณอรรถพร สุวรรณวัฒน์ 2,000
คุณวิทยา ก้อนทอง 1,000
คุณพิสิษฐ์ ชินพัฒน์ชานนท์ 1,000
คุณมงคล สืบปาระ 2,000
คุณสุพัตรา  คงแถวทอง 2,400
คุณสุรีรัตน์  ปัญญาจันทร์ 2,000
คุณอนิรุทธ์  พิมพ์บุตร 1,000
คุณยุทธนา  สนิทมัจโร 2,000
คุณอดิศักดิ์ แก้วประเสริฐ 2,700
คุณสุภาพร ซ่อนกลิ่น 1,000
คุณศราวุฒิ จันทร์ศิริและคุณอนุสรา  จิตรหาญ   540
นางสาวจินตนา ชอุ่มผา 1,000
บริษัท วี.พี.คอนสตรัคชั่น จำกัด   2,000
คุณณิชาภา อนันท์ธนภาค 3,000
คุณยุพารัตน์ แก้วมณี 500
คุณสุภัทรา บุญทรัพย์ 500
คุณอรุณศิริ แสงไชย 500
คุณอนุกูล สระแก้ว 500
คุณวัชระ กะตะโท 500
คุณคมสันต์ ดาโสม 540
คุณณัฐฐิกา วารีรินสิริ 810
คุณวรารัตน์ วัฒนะ 810
คุณรันชัย โจ๊ะอนุช 840
คุณกุสุมา นิลจำรัส 840
คุณศิริรัตน์ จำนงค์สังข์ 1,000
คุณอินทิรา แสงทอง 1,000
คุณกชพร สว่างศรี 1,000
คุณรัชตยา ทองแตม 1,000
คุณวรรณา โฉมทอง 1,010
คุณลัดดาวัลลย์ มีสุวรรณ์ 1,500
คุณกิตติ คงอ่ำ 1,500
คุณสุมาลี ศรัทธาบุญ 2,000
คุณเพ็ญแข พลภักดี 2,000
คุณจารุวรรณ โพธิ์พฤกษ์ 2,520
คุณพรสวรรค์ เดชเดชา 6,000
คุณสายฝน ปั้นงาม 10,000
คุณอนพัทย์ สิทธิเดชบริพัฒน์ 2,940
คุณวรรณา เฉลิมกลิ่น 3,000
คุณกฤตศิลักษญา เลิศรัตนากพงศ์ 4,200
คุณก้อง และคุณกิตติยา  จิรพรสวัสดิ์   2,700
คุณธนภัทร    ชาวสูงเนิน 5,000
คุณเอกพงศ์ อ่ำหนองโพธิ์ 4,015
คุณโกวิทย์ อนันต์ทิวาพร 3,000
คุณลักขณา สันติลัคนา 3,000
บริษัท สยามเค.ที.เอส จำกัด   3,000
คุณพิเชษฐชัย ฝ่าฝน 2,500
คุณปัณณพัฒน์ และคุณปุณวรุตม์  ลิ่มวิชิตชนาสิน   2,500
คุณอภิญญา ดิษอั๋ง 2,500
คุณวิทยา ทรงสวัสดิ์ 2,040
คุณวีรภัทร อินต๊ะนิ้ว 2,000
คุณเศกศักดิ์ ตระกูลศรีมงคล 2,000
คุณกำแพง จันทร์สายทอง 2,000
คุณกิตติพงษ์ สดสวัสดิ์ 2,000
คุณสายชล นุ่มมาก 1,600
คุณศราวุธ เครือศรี 1,500
คุณพิเชษฐ เพ็ชรโต 1,500
คุณหทัยรัตน์ สีหะวงษ์ 1,500
คุณเกรียงศักดิ์ พุ่มมา 1,500
คุณสถิตย์ สิทธิวงศ์ 1,320
คุณประทุมพร ยะโกะ 2,650
รวมน้ำใจชาว Engineering ตึก6   1,061
คุณสุทธิพจน์ ใจดี 1,000
คุณสินชัย อินทร์ชัย 1,000
คุณปิยยศ เรืองสังข์ 1,000
คุณโสภาวดี ตระกูลศรีมงคล 1,000
คุณเกียรติศักดิ์ ไขโพธิ์ 1,000
คุณสุบรรณลักษณ์ วาณิชย์ก่อกุล 1,000
คุณพาฝัน กลิ้งทะเล 1,000
คุณอมรศักดิ์ มาลาวงษ์ 1,000
คุณจำลอง สาทิพจันทร์ 1,000
คุณสิริพร ศิลปานนท์ 1,000
คุณวัลภา ลาภบรรเทิง 1,000
คุณรัตนาภรณ์ สุขสมบูรณ์ 1,000
คุณปิลันธน์ ทีปิวัฒน์ 1,000
คุณบุษกร สุขใหญ่ 1,000
คุณศิริวรรณ จันรจนา 1,000
คุณบูรณี มหากณานนท์ 1,000
คุณทรายคำ ธารีไทย 1,000
คุณเบญจมาศ กลิ่นอังกาบ 1,000
คุณสุภา ละอองภักดิ์ 1,000
คุณสินชัย อินทร์ชัย 1,000
คุณศักดิ์ชัย พูลศิลป์ 1,000
คุณวัสสิกา หวังผล 1,000
คุณวรชาติ และคุณโสภาวรรณ  จันทิพย์วงษ์   1,000
คุณประกอบ วงษ์น้อย 1,000
คุณน้ำทิพย์ กลิ่นอังกาบ 1,000
คุณทศพล อรรคฮาด 1,000
คุณชาญยุทร พงศ์พัฒนาวุฒิ 1,000
คุณจันธิมา สาทอง 1,000
คุณมังกร สุขสันติสวัสดิ์ 1,000
คุณนิติ สดศรี 1,000
คุณรัตตพงศ์ ตุลยนิษก์ 1,000
คุณจักรกฤษ จันทรกลิ่น 985
คุณคมสัน สรรพสิริรัฐ 950
คุณวิโรจน์ เข็มเงิน 800
คุณรัฐภูมิ โทมล 800
คุณทองคูณ มินขุดทด 500
คุณธนัญญา เกียรติสุรนนท์ 500
คุณกฤษฏ์ อุตะกฤษ์ 500
คุณสุพรรณิการ์ ศรีเดชมลทอง 500
พ.อ.สฤษดิ์ศักดิ์ เกิดมณี 500
คุณธนกฤต แซ่ย่าง 500
คุณเจริญวิศ โมมีเพชร 500
คุณอรวรรณ นามโคตร 500
คุณอัญชลี ศรีสกุลสิน 500
คุณศันสนีย์ รัตนชมภู 500
คุณมลฤดี ศิลารัตน์ 500
คุณพิมลพรรณ รุททองจันทร์ 500
คุณปภาวี บานแย้ม 500
คุณนงคราญ ศรีโสภา 500
คุณธีราภรณ์ พาหุรักษ์ 500
คุณฉวี วงศ์ดี 500
คุณจุฑามาส คงเทพ 500
คุณจันทรกานต์ โภชนา 500
คุณกรรณ์ณิการ์ ดลรัศมี 500
คุณถาวร ศรีโสภา 500
คุณเรณู เวศม์บริสุทธิ์ 500
คุณวันเพ็ญ ขอพลกลาง 500
คุณกฤษณี บุญคล้าย 500
คุณอำนาจ มุธุวงษ์ 500
คุณสุพรรณิการ์ ศรีเดชมลทอง 500
คุณพิฑูรย์ คำล้น 1,500
คุณพรพิมล พัดภู่ 500
คุณปองภพ ผิวอ่อน 500
คุณธรรมสรณ์ สรรพสิริรัฐ 500
คุณทองคูณ มินขุนทด 500
คุณชานนท์ หาพุทธา 500
คุณชยาพร มงคลแจ่มจิตต์ 500
คุณจินตนา โมราเลิศ 500
คุณกฤตยา สุประพาส 500
คุณนิวัต เจริญชล 500
คุณจุฑามาศ รุ่งเรือง 500
คุณกิตติพิชญ์ ชัยเศรษฐพงษ์ 500
คุณพรพิรุณ ภูมิพัต 500
คุณชลัญญะกร นนท์กรนันทน์ 500
คุณนราธิป หงษ์สี่ 500
คุณศราวุธ ศรีไชยวงค์ 500
คุณพรเพ็ญ  คำแพงศรี 1,400
คุณนฤพร  แก่นสุวรรณ 500
คุณราเมศร์     แซ่ลิ่ม 2,000
คุณศศิวรรธน์  วิทยาจักษุ์ 3,000
คุณจีระพันธ์   สนแย้ม  500
คุณรังสิมันต์ อังกุรนาค 1,000
คุณอัจฉราภรณ์ สมบุญ 1,000
จำนวนความคิดเห็นทั้งหมด : 4
1

เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ กรุณา "เข้าสู่ระบบ" ก่อน เข้าสู่ระบบ

 

 
Online:  15
Visits:  2,099,122
Today:  2,232
PageView/Month:  86,252